Christmas Concert

16.12.2015 00:00

Weihnachtsstücke romantischer Komponisten ua Schumann, Liszt,..

Christmas pieces by romantic composers Schumann, Liszt etc..

 

Schlösselgasse 11, 1080 Wien


Kontakt

www.petrapogady.com