Palais Khevenhüller Wien

18.01.2015 19:00

 "Ensemble Levante": Marcela Lechtová - flute, Petra Lechtová - flute, Andrej Kasík - piano, Petra Pogády - piano

(Palais Khevenhüller, Gesellschaft für Musiktheater, Türkenstraße 19, 1090 Wien) 


Kontakt

www.petrapogady.com